شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

خرداد ۲۰, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

امروز هیچ کاری نتوانستم انجام بدهم با اینکه از هفته‌ پیش منتظرش بودم؛ نه تکلیف ناداستانم را انجام دادم و نه کتاب خواندم و نه نوشتم. از صبح منتظر ساعت پنج هستم تا جلسه‌ی با یک خانم روانشناس داشته باشم.  کمی بساط غذای شب را فراهم کرده‌ام و نشسته‌ام یادداشت امروز را بنویسم. دوستی داشتم که سال ۹۸ چندباری باهم رفتیم مهمانی. کرونا شد و چند سالی دور بودیم تا سال یک آمد و خواست باهم برویم بیرون. پیشنهاد کاری بهمان دادند؛ خودش و همسرش. ما چهار….