ثبت تصویری از من

گوشی را روی مودم کاشته‌ام که از خودم فیلم بگیرم. بعد بگذارمش روی دور تند و توی اینستاگرامم. برای چی؟ برای اینکه سوت شروع ماراتن زندگی را ثبت کرده باشم. یک دقیقه ثبت شد قطعش کردم ببینم چطور شده. کمی خودم را دیدم.  قبلا هم از این کارها می‌کردم . چهره‌ام عوض شده انگار. اما […]