غنیمت جنگی

امروز جلسه روان‌درمانی داشتیم. در مورد نوسانات خلقی حرف زدیم و ناامیدی که در مواجهه با روند درمان. اینکه چه راهکارهایی را بکار برده‌ایم تا بتوانیم این مقطع را که هرازچندگاهی ما را توی حباب بی‌زمانی می‌گذارد سرصبر از سر بگذرانیم؛ با سرعت لاک‌پشت. من اینطور موقع‌ها مدام به خودم می‌گویم این حال ماندگار نیست.. […]