تقویم کتابخوانی

پیامد پستی که پگاه توی اینستاگرام گذاشته بود جرقه‌ای توی مغزم زده شد. از این گفته بود که میخواهد چهارشنبه‌ها کتابی را بخواند. چهارشنبه‌ها. من دوست دارم توی هفته کلی کتاب خوانم ولی وقتم را نمی‌توانم بین کارهایم تقسیم کنم. دوست ندارم فقط یک کتاب باز داشته باشم. تصمیم گرفتم که روزهای هفته را نامگذاری کنم به […]