یادداشت روز

تصمیم گرفته‌ام که یادداشتهای روزم را بیشتر توی لپ‌تاپ بنویسم تا دفتر. تایپ کردن را بیشتر دوست دارم. می‌خواهم از یادداشتهای روزانه‌ام توی سایت بگذارم. از روزهایی دارند می‌گذرند. از من و خوشی های کمرنگ و ناخوشی های عمیق و پررنگ. چه خبر؟ امروز با وجود سردرد نشستم پای سیستم و یادگرفتن مهارت جدید. با اینکه کیفیت […]