خودِ منتظرم حرف زد

با حال نه چندان خوب نشسته‌ام که کمی بنویسم؛ بعد از مدت‌ها.  اما نمی‌دانم از چه قرار است بنویسم. از خودم سوال می‌پرسم: “چه کاری هست که دوست دارم در هر شرایطی انجام بدهم؟ چه کاری هست که دوست دارم در غمگین‌ترین حالت ممکن انجام بدهم؟ چه کاری هست که دوست دارم در خوشحال‌ترین حال […]