موسیقی متن زندگی

_ به چه فکر می‌کنی؟ _ دارم به موسیقی متن فیلم‌ها فکر می‌کنم. اول فیلم‌ها ساخته می‌شوند و بعد موسیقی متن آنها؟ یا همزمان ساخته می‌شوند؟ در مورد زندگی اول کدام اول بعد کدام؟ _ موسیقی متن زندگی؟ ایده جالبی است. _ اوهوم. _خود زندگی مگر موسیقی نیست؟ _نه. البته از نظر من. _ پس […]