یک وعده غذایی با بلعیدن لحظه

_ خسته‌ام. + پرتقال یا خیار؟ کدوم رو دوست داری پوست بِکنی؟ _ پرتقال و عطر پوستش رو ترجیح میدم به خیار. هیچی سر جاش نیست. میگن زندگی کنید اما چطور؟! + چرا؟ خیار به این دلبری؟ چی قراره کجا باشه که سر جاش نیست؟ _ عطر خیار رو که میشنوفم سردم میشه. اونم تو […]