فرش مهر و نور

 کارم این روزها شده ریسیدن و بافتن و رج زدن. می‌ریسم نت‌‌های هر لحظه را به حواس پنجگانه‌ام دو رشته نخ یکی هفت نت و یکی شش حس لامسه را به فا بویایی را به سی شنوایی را به سل چشایی را به می بینایی را به ر و حس ششم را به دو، چه […]