اختیار یکی از شالوده‌های انسان

_امروز بهتری؟ _ از روزهای قبل بهترم. می‌نویسم که حالم بهتر شود. چند روزی هست که کلمه اختیار فکرم را به خودش مشغول کرده. _اختیار؟ _بله اختیار. _اینکه معنی این کلمه چیست؟ _گزیدن. برگزیدن. انتخاب. _خوب این کلمه یک نعمت است. واقعا کلمه دیگری جایگزین کلمه نعمت پیدا نکردم. _نعمت؟ چرا نعمت؟ _بله. اینکه من […]