هیزم‌هایی از جنس باید و نباید

_می‌شنوی؟! _اوهوم.. نباید این کار را انجام می‌دادم. _نه… _باید بیشتر فکر می‌کردم و همه جوانب را می‌سنجیدم. _نه..این صدا نیست! _نباید تمام مسئولیت پروژه را به عهده می‌گرفتم و باید از کسی کمک می‌گرفتم. _ای بابا. نه… _نباید تمام پول‌هایم را برای این کار هدر می دادم. _نه… دقت کن. می‌‍شنوی. تو که دقیق […]