آینه‌‌سان

دم‌‌به‌دم هستی به من شیشه‌ای می‌دهد تا با کلمات روی آنها نقره بپاشم که آینه بسازم که تو تصویر شوی بعد تمام شدن کار هر بار که جلوی آینه می‌ایستم خودم را می بینم. تو منی یا من تو  بوده‌ام!؟