تپش می‌شوم..

_امروز آمده‌ام که بنویسیم. آمده‌ام که باز قلمم را به تو بسپارم. که آن را روی کاغذ بچرخانی. که هم مرا غافلگیر کنی و هم هستی را. من امروز نشسته‌ام که نباشم. که تو باشی. که باشیم. قلم را که می‌چرخانی یک موسیقی ناب نواخته می‌شود. مگر نوشتن هم صدا دارد؟ بله. من می‌گویم بله […]