راه چشمه رو باز کن..

_چته؟ _هیچی _هیچی اینقدر داغونت کرده؟ _هیچی هیچی هم نیست. _خوب بگو! _هی میگن روی خودتون کار کنید عصبانی نشید. _خوب؟ _نمیشه. اصول ادیان و سنت‌های مختلف که برای من یکی جواب نداده. بدتر شدم که بهتر نشدم. _چی شده؟ _امروز یکی منو عصبانی کرد.. آب خوردم. سکوت کردم. صحنه رو ترک کردم. جواب ندادم. […]