برای رفیق سال‌های نه چندان دور..

آدم خاطره‌بازی نبودم و نیستم. اما وابسته چرا. هجده سالگی که از خانواده جدا شدم و به شهر دیگری رفتم که درس بخوانم خیلی دیرتر از بچه‌های دیگه با شرایط دوری و استقلال کنار آمدم. . دقیقایادم نیست از سال چندم بود که با یکی از بچه‌های یکسال بالاتر از خودم دوست شدم. این دوست […]