چرا می‌نویسم؟

متن حاضر پاسخی است به این سوال زری خانم ، قلم نویسندگان و قلم من   یادم نمی‌آید آرزو کرده باشم نویسنده شوم. نه اینکه نویسندگی بد باشد،نه. شاگردهای ممتاز کلاس همه یا می‌خواستند مهندس شوند یا دکتر. اولین تجربه دیده‌شدن قلمم به دوره راهنمایی برمی‌گردد. دوره راهنمایی من زبان فارسی از ادبیات جدا شد. […]