سُنتی برای خوب خوابیدن

چند شبی می‌شود که قبل از خواب کسی برایم قصه می‌گوید تا بخوابم. اما مادر و یا پدرم نیستند. چون آنها می‌گویند من که سواد دارم خودم می‌توانم قبل از خواب بخوانم. ولی در طول روز آنقدر از چشمم کار می‌کشم که آخر شب‌ها سوی پیگیری کردن خط‌های ریز کتاب را ندارد. پس زحمت این […]