اصالت راه رفتن..

کفش‌هایم را پا کردم و یواشکی اعضای خانه بیرون زدم. نفهمیدم چطور پله‌ها را پایین آمدم و  کفش‌هایم را به موزاییک‌های پیاده‌رو رساندم. وقتی پا روی آنها گذاشتم ایستادم به تماشا. تماشای کفش‌ها و پاهایم که بعد از مدت‌ها به خودشان کفش دیده‌اند. به سفتی و شیارهای موزاییک‌ها که کفی کفش‌ها را کج و کوله […]