پدیده‌ای به نام “تجربه نزدیک به مرگ NDE”

دقیق یادم نیست چند سال پیش بود که یک کتاب الکترونیکی به دستم رسید. بهتر است بگویم یک جزوه. مطالب این جزوه در مورد پدیده‌ای به نام NDE بود. پدیده “تجربه نزدیک به مرگ” که (Near Death Experience) نامیده می‌شود و گاهی به آن “مرگ تقریبی” یا “مرگ موقت” هم گفته می‌شود. چند گزارش از افرادی […]