اشراق چیست؟

_سوال! اشراق یعنی چه؟ اینکه مدام کسانی که در وادی معنویت هستند از اشراق و روشن‌بینی حرف می‌زنن یعنی چی؟ _ در حال انجام چه کاری بودی؟ در حالی که داشت وسایل سفرش رو توی کوله‌پشتیش می‌گذاشت پرسید. فکر کردم اصلا صدام رو نشنیده. _به کارهایی که باید این هفته انجام بدم فکر می‌کردم. این […]