اکسیرِ جسارت

_ از جسارت بگویم؟ معنی لغوی جسارت دلیری. بی‌باکی. بی‌پروایی. گستاخی. جرات. شهامت. وقاحت. _ این معنی لغوی جسارت است. دلیری و بی‌بابکی؟ گستاخی و حتی وقاحت؟ _بله! _سوال! چه اشکالی دارد آدم‌ها خودشان باشند؟ چه ایرادی دارد آدم‌ها برای بودن در کنار خانواده، دوستان و البته در انتها جامعه جسارت این را داشته باشند […]